VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  • Over VPW

  • Archief

Pensioenbrief AC Rijksvakbonden dec.2016

Posted by vpwadmin op 24 december 2016

Heb jij de neiging om bij het horen van het woord “pensioen” van gespreksonderwerp te veranderen?
Dan ga je het moeilijk krijgen in 2017.
Want in 2017 spelen er 2 zaken die grote invloed hebben op je pensioen:

  1. Dreiging van een pensioenverlaging (of korting)
  2. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 zal pensioen een belangrijk thema zijn.

Ja, het pensioenstelsel is ingewikkeld.
Ja, je moet langer doorwerken voor je AOW.
Ja, je pensioen wordt ook dit jaar niet geïndexeerd.

Dat alles roept een fundamentele vraag op: is dit huidige pensioenstelsel nog houdbaar?
En zo niet? Gaan de plannen voor een nieuw pensioenstelsel tot verbeteringen leiden? Wordt hiermee jouw vertrouwen in je pensioen hersteld?

Zo begint de Nieuwsbrief Pensioen December 2016. Hierin aandacht voor

  • Reddingsboeien Donald Trump en Jette Klijnsma
  • Geen indexatie. Wel premiestijging
  • Zelf pensioenfonds kiezen?
  • Kabinet werkt aan nieuw pensioenstelsel
  • Wist u dat?
  • Kerst kennisquiz

pensioenbrief-ac-rijksvakbonden-december-2016

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Pensioenbrief AC Rijksvakbonden dec.2016

Nieuwsbrief CAO 2017

Posted by vpwadmin op 24 december 2016

Bijgaand treft u informatie aan over de CAO 2017.

ledenbrief-december-2016-ac-rijksvakbonden-cao-rijk-2017

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Nieuwsbrief CAO 2017

Kantoor gesloten tot 2 januari 2017

Posted by vpwadmin op 15 december 2016

Het kantoor van de VPW is gesloten tot en met zondag 1 januari 2017.

Voor zeer dringende zaken kunt u telefonisch terecht bij Hans van den Aker op het volgende  nummer: 06 – 51 83 79 18.

Ontvangen e-mails worden in zeer dringende gevallen zo snel mogelijk beantwoord. De reguliere post en mail wordt vanaf 2 januari 2017 weer behandeld.

Bestuur en personeel van de VPW wensen u heel fijne feestdagen en een gezellige jaarwisseling toe!

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Kantoor gesloten tot 2 januari 2017

Turbulente laatste maanden van 2016

Posted by vpwadmin op 12 december 2016

Het jaar 2016 was al het jaar van Brexit en Trump.

In november vernamen we dat de pensioenpremies zouden gaan stijgen en in december ging het CAO Rijk overleg van start.

Rijksambtenaren hebben straks geen eigen rechtspositie meer maar vallen, net zoals de marktsector, onder het Burgerlijk Wetboek.

Zo start de Kaderbrief AC Rijksvakbonden december 2016. Hierin onder meer aandacht voor de Cao rijk , normalisatie rechtspositie ambtenaren, meldpunt denigrerende opmerkingen ambtenaren en het VWNW-beleid.

kaderbrief-ac-rijksvakbonden-december-2016

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Turbulente laatste maanden van 2016

Ton van Bon overleden

Posted by vpwadmin op 19 november 2016

Het bestuur van de VPW heeft recent vernomen dat oud bestuurslid Ton van Bon volledig onverwacht is overleden. Ton is jaren lid geweest van het bestuur en was o.a. actief als vertegenwoordiger van zijn vakbond in het Departementaal Georganiseerd Overleg. Het bestuur wenst de familieleden van Ton veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

img_2953

.

 

 

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Ton van Bon overleden

Nieuws uit het DGO IenM

Posted by Peter Wulms op 18 november 2016

Op donderdag 10 november hebben we in het DGO IenM weer overlegd met de SG Lidewijde Ongering. De belangrijkste onderwerpen in dat overleg waren de evaluatie leidraad roosteren, de 30 minuten uit de reistijdvergoedingsregeling en de vrijwillige fase bij ILT.

Evaluatie leidraad roosteren

RWS is bezig de evaluatie voor te bereiden van de leidraad roosteren. Uiteraard wil de VPW (net als de andere bonden) betrokken worden bij deze evaluatie. Paul van Es zal dit namens het DGO gaan doen.

30 minuten in de reistijdvergoedingsregeling

Wij zijn met RWS in overleg over de 30 minuten eigen tijd zoals die is opgenomen in de reistijdvergoedingsregeling. Onze leden die onder deze reistijdvergoedingsregeling vallen, moeten veelal 30 minuten van hun dienstreis in eigen tijd reizen. Zij ervaren dat als ongelijke behandeling ten opzichte van de RWS-medewerkers die niet geconfronteerd worden met deze 30 minuten eigen tijd.

RWS heeft aangegeven dat als er gesproken gaat worden over het schrappen van de 30 minuten eigen tijd, ook de reistijdvergoedingsregeling ter discussie komt te staan. En daarmee dus ook de vergoeding die in deze regeling is opgenomen voor het reizen buiten het rooster.

Deze vergoeding is niet opgenomen in onze standaard rechtspositie (ARAR, BBRA). Normaal gesproken wordt er geen vergoeding gegeven voor het reizen buiten het rooster. Omdat een groep medewerkers regelmatig dienstreizen maakt buiten het rooster, is begin jaren 90 tussen bonden en RWS overeengekomen wel een vergoeding te verstrekken. Daartegenover staat dat de medewerker de eerste 30 minuten in eigen tijd moet reizen.

Op dit moment bekijken zowel RWS als de bonden wat de gevolgen kunnen zijn van het ter discussie stellen van de reistijdvergoedingsregeling. In het technisch overleg van 30 november spreken we weer verder over dit onderwerp.

Vrijwillige fase bij ILT

Bij ILT hebben we voor twee groepen medewerkers de afspraak gemaakt om te starten met de vrijwillige fase. Het gaat om medewerkers bedrijfsvoering die in het kader van het “2 pijlermodel” hun werk zien overgaan naar RWS en om medewerkers documentmanagement, waarvan het werk stevig gaat veranderen. Met de vrijwillige fase bieden wij deze medewerkers de mogelijkheid om gebruik te maken van alle voorzieningen uit het VWNW-beleid.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Nieuws uit het DGO IenM

Enquête Medezeggenschap

Posted by vpwadmin op 15 november 2016

Aan alle leden die geinteresseerd zijn in de medezeggenschap

Het werk van de medezeggenschap en de vakbonden lijkt steeds dichter naar elkaar toe te groeien. Soms is er zelfs sprake van overlap of misschien zelfs van ‘in elkaars vaarwater zitten’.  Dat betekent nogal wat voor de (toekomstige) medezeggenschap en de vakbonden. Hoe we daar gezamenlijk het beste mee om kunnen gaan is een steeds terugkerend gespreksonderwerp.

Door de AC-Rijksvakbonden is een enquête gemaakt die uit slechts één vraag bestaat.  Als de medezeggenschap jouw interesse heeft, zou je dan via onderstaande link deze vraag willen beantwoorden? Je kan er ook een toelichting bij geven.
Afhankelijk van jullie antwoorden gaan we ons als AC-Rijksvakbonden oriënteren op een landelijke medezeggenschapsdag.

http://rijksvakbonden.nl/vakbond-mz-vpw

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Enquête Medezeggenschap

Ledenbrief AC Rijksvakbonden CAO RIJK 2017

Posted by vpwadmin op 3 november 2016

Beste leden,

De AC Rijksvakbonden starten binnenkort, samen met de andere drie vakbonden, de onderhandelingen voor een nieuwe CAO Rijk.
De huidige CAO loopt 1 januari 2017 af. Uit de vorige ledenenquêtes weten we inmiddels welke onderwerpen u belangrijk vindt.

Het belangrijkste onderwerp is een loonsverhoging. Op de tweede plaats komt behoud van leeftijdsgebonden voorzieningen en op de derde plaats een werkgelegenheidsgarantie.
Deze top drie hanteren we dan ook in ons eisenpakket voor de komende CAO-onderhandelingen.

Leest u verder in onze ledenbrief.

ledenbrief-ac-rijksvakbonden-cao-rijk-2017

Het meldpunt dat in de ledenbrief genoemd staat, kunt u bereiken via: www.rijksvakbonden.nl/meldpunt

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Ledenbrief AC Rijksvakbonden CAO RIJK 2017

Pensioenbrief AC Rijksvakbonden oktober 2016

Posted by vpwadmin op 19 oktober 2016

Bijgaand de Pensioenbrief AC Rijksvakbonden oktober 2016.

De titel van deze Nieuwsbrief PENSIOEN is: “Hoe gezond is jouw pensioen”?
Want de verkoudheid is omgeslagen in een aanhoudende griep met koortsaanvallen.
“Ga rustig slapen, het komt wel goed met jouw pensioen” … die tijd komt nooit meer terug.
Sterker nog, pensioenen dreigen weer te worden gekort.

Daarnaast aandacht voor pensioen en Cao-loonstijging, stijging levensverwachting, het voortdurend bewegende pensioenlandschap, werknemers willen het liefst stoppen als zij 61 jaar zijn, kan je bij ABP nog steeds op je 60e met pensioen, pensioenroof door Brussel waar of nietwaar, nabestaandenpensioen en wist je dat.

Veel leesplezier.

pensioenbrief-ac-rijksvakbonden-oktober-2016

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Pensioenbrief AC Rijksvakbonden oktober 2016

Verlenging VWNW-beleid

Posted by vpwadmin op 6 oktober 2016

De vakbonden en de werkgever Rijk hebben op 6 oktober 2016 de volgende afspraak gemaakt:
het Van Werk Naar Werk beleid (ofwel het Sociaal Beleid Rijk bij reorganisaties) wordt -ongewijzigd- met een jaar verlengd tot en met 31 december 2017.

Tegelijkertijd zullen de gesprekken doorgaan met als doel afspraken te maken over het meer structureel regelen van het Van Werk Naar Werk beleid. Daarbij betrekken partijen de reparatie van het derde WW-jaar en de vormgeving van de huidige aanvullingen op de WW (bovenwettelijke WW). Het overleg over deze onderwerpen is een afspraak uit de huidige CAO Rijk waarin is opgenomen dat daarover voor 1 oktober 2016 afspraken zouden worden gemaakt.

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Verlenging VWNW-beleid