Doelstellingen en missie

De  vakorganisatie VPW is werkzaam in de sector Rijk en is een onafhankelijke vakorganisatie van en voor medewerkers, werkzaam bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Doelstelling
De VPW stelt zich ten doel, zich onafhankelijk stellend ten aanzien van elke levensbeschouwelijke of politieke richting en met eerbiediging van ieders overtuiging, de belangen van haar leden te behartigen.

De VPW behartigt de belangen van alle werknemers die werkzaam zijn bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Waar staat de VPW voor?
De VPW onderhoudt een hechte band met haar leden, staat voor optimaal dienstbetoon ten opzichte van haar leden en is voortdurend ledengericht. Dit komt onder andere tot uiting door:

  • het zorg dragen van goede bereikbaarheid van bestuursleden
  • het periodiek uitgeven van een eigen mededelingenblad
  • het onderhouden van contact met de leden over actuele zaken
  • het organiseren van ledenvergaderingen, enquêtes en zo meer

Onze missie

VPW levert sociaal en maatschappelijk verantwoorde producten en diensten met aanvaardbare neveneffecten. Zij ondersteunt de leden en werkt volgens geldende normen, voorschriften en wetten.
VPW levert producten en diensten van hoge kwaliteit en speelt daarbij in op de wensen en behoeften van de leden. Het beleid is gericht op handhaving van het kwaliteitsniveau en uitbreiding van het dienstenpakket enerzijds, alsmede het concurrerend houden van de contributie anderzijds.
VPW streeft er naar de belangen van haar leden te behartigen op individueel niveau, bij de medezeggenschap, Cao-onderhandelingen en waar het er toe doet. VPW is daartoe aangesloten bij het Ambtenarencentrum.
VPW streeft naar optimale collectieve belangenbehartiging. Kernwoorden daarbij zijn: onafhankelijkheid, harmonie, maatwerk, realiteitszin en goede informatievoorziening. Het uit te dragen beleid wordt “van onderaf” geformuleerd.
VPW streeft voortdurend naar verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.