VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  • Over VPW

  • Archief

Doelstellingen en missie

De  VPW is werkzaam in de sector Rijk. De VPW is een onafhankelijke vakorganisatie van en
voor medewerkers, werkzaam bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Doelstelling
De Vakorganisatie stelt zich ten doel, zich onafhankelijk stellend ten
aanzien van elke levensbeschouwelijke of politieke richting en met
eerbiediging van ieders overtuiging, de belangen van haar leden te
behartigen.

VPW behartigt de belangen van alle werknemers die werkzaam zijn bij
het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De VPW telt thans circa 1300 leden.

Waar staat de VPW voor
VPW onderhoudt een hechte band met haar leden, staat voor optimaal
dienstbetoon ten opzichte van haar leden en is voortdurend
ledengericht. Dit komt onder andere tot uiting door:

  • het zorgdragen van goede bereikbaarheid van kader- en bestuursleden
  • het periodiek uitgeven van een eigen mededelingenblad
  • het adequaat communiceren met de leden over actuele zaken
  • het organiseren van doelgerichte opleidingen voor OR-leden en kaderleden
  • het organiseren van ledenvergaderingen, enquêtes, e.d.
  • het onderhouden van contacten bij ziekte, jubilea, feestdagen e.d.
  • het onderhouden van eigen huisvesting voor VPW

VPW levert sociaal en maatschappelijk verantwoorde producten en
diensten met aanvaardbare neveneffecten. Zij ondersteunt de leden en
werkt volgens geldende normen, voorschriften en wetten.

VPW levert producten en diensten van hoge kwaliteit en speelt daarbij in
op de wensen en behoeften van de leden. Het beleid is gericht op
handhaving van het kwaliteitsniveau en uitbreiding van het
dienstenpakket enerzijds, alsmede het concurrerend houden van de
contributie anderzijds.

VPW streeft er naar de belangen van haar leden te behartigen op
individueel niveau, bij de medezeggenschap, CAO-onderhandelingen
e.d. VPW is daartoe aangesloten bij het Ambtenarencentrum.

VPW streeft naar optimale collectieve belangenbehartiging.
Kernwoorden daarbij zijn: onafhankelijkheid, harmonie, maatwerk,
deskundigheid, realiteitszin en goede informatievoorziening. Het uit te
dragen beleid wordt “van onderaf” geformuleerd.

VPW streeft voortdurend naar uitbreiding van haar diensten en naar
verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.

 
%d bloggers op de volgende wijze: