VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Archive for juli, 2015

Loonruimteovereenkomst 2015-2016

Posted by vpwadmin op 14 juli 2015

Met dit bericht willen we u informeren over de LOONRUIMTEOVEREENKOMST publieke sector 2015-2016.

Onderstaand treft u een link aan naar de Ledenbrief van het AC over deze overeenkomst en een link naar een Ledenbrief waarin een lijst met veel gestelde vragen + antwoorden is opgenomen. We hopen dat hierdoor al uw vragen worden beantwoord.

Maandag 27 juli start er een ledenraadpleging. De actief dienende leden krijgen een e-mailbericht toegestuurd met daarin een unieke code waarmee ze hun stem uit kunnen brengen.

De ledenraadpleging loopt tot 31 augustus om zo alle actieve leden de kans te geven hun stem uit te brengen over dit loonruimteakkoord.

Niet het bestuur, maar de leden bepalen dus of dit akkoord er gaat komen of niet.

Ledenbrief AC Rijksvakbonden loonruimteovereenkomst publieke sector 20152016 juli

Ledenbrief AC Rijksvakbonden FAQ loonruimteovereenkomst publieke sector

Advertenties

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Loonruimteovereenkomst 2015-2016

Vakbonden AC, CCOOP en CMHF sluiten onderhandelaarsovereenkomst overheidspersoneel

Posted by Peter Wulms op 10 juli 2015

Ambtenarencentrum (waaronder de VPW), CCOOP (waaronder CNV Overheid, CNV Onderwijs, ACOM en ACP) en CMHF hebben afgelopen weken met vertegenwoordigers van het kabinet de arbeidsvoorwaardenruimte voor overheidspersoneel verkend. Deze verkenningen hebben op vrijdag 10 juli geleid tot een onderhandelaarsovereenkomst loonruimte publieke sector 2015/2016 tussen betrokken bonden en overheids- en onderwijswerkgevers.

In de onderhandelaarsovereenkomst zijn afspraken over de arbeidsvoorwaardenruimte vastgelegd. Het gaat hierbij om loonafspraken in alle kabinets- en onderwijssectoren. Ook de UMC’s en decentrale sectoren zoals gemeenten, provincies en waterschappen, zijn bij deze afspraken betrokken.

Met de overeenkomst wordt meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in de lonen van werknemers in de publieke sector. Dit betekent, na een jarenlange nullijn, meer dan 5 procent loonstijging in 2015 en 2016.

De loonsverhogingen werken een op een door in een hogere pensioengrondslag en daarmee een hogere pensioenopbouw.

De loonstijging over 2015 komt voor 0,8 procent uit het akkoord over de aanpassing van de ABP-regeling van vorig jaar. De onderhandelaarsovereenkomst bevat twee nieuwe afspraken over het ABP-pensioen:

  • Het wordt vanaf 1 januari 2016 de ambitie de pensioenen aan te passen aan de prijzen in plaats van aan de lonen. In de komende jaren zal open en reëel overleg worden gevoerd over een houdbare pensioenambitie voor de lange termijn. Daarbij wordt de mogelijkheid om weer terug te keren naar loonindexatie uitdrukkelijk betrokken. Er worden tot 1 januari 2021 geen premieopslagen geheven bovenop de verplichte kostendekkende premie.
  • Beide veranderingen samen leiden tot een verlaging van de werkgeverspremie, waaruit 1,4 procent van de loonruimte over 2016 wordt gefinancierd.

Houdt voor meer informatie, ook over de ledenraadpleging, onze website in de gaten!

 

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Vakbonden AC, CCOOP en CMHF sluiten onderhandelaarsovereenkomst overheidspersoneel

Definitief akkoord bereikt over overgangsregeling SBF55

Posted by Peter Wulms op 2 juli 2015

De VPW en de andere bonden hebben met IenM een definitief akkoord bereikt over de overgangsregeling SBF55. Op donderdag 9 juli wordt dit akkoord ondertekend.

Onvoldoende draagvlak voor onderhandelaarsakkoord
Tijdens onze ledenraadpleging bleek dat er onvoldoende draagvlak was voor het onderhandelaarsakkoord dat wij in mei aan onze leden presenteerden. Omdat de behoefte aan duidelijkheid en zekerheid erg groot was, zijn wij meteen op zoek gegaan naar mogelijkheden om de overgangsregeling te verder te verbeteren. De reacties tijdens de ledenraadpleging boden daarvoor voldoende aanknopingspunten.

In het overleg met IenM bleek dat zij, net als bij de totstandkoming van het onderhandelaarsakkoord, niet bereid waren om het aantal maanden in de tabel verder te verhogen. We hebben daarom naar een andere oplossing moeten zoeken.

Verbetering afkoopregeling
Tijdens de ledenraadpleging maakten veel leden ons duidelijk dat zij de afkoop veel te laag vonden. Vooral het gebruik van een afkooppercentage dat afloopt naarmate de leeftijd hoger is, kon op geen enkel begrip rekenen. Met die wetenschap hebben wij vol ingezet op een afkoopregeling met een vast percentage van 100%. En dat is gelukt. Zonder verslechteringen op andere onderdelen hebben we het voor elkaar gekregen dat iedere medewerker die recht heeft op een afkoop, de volledige 100% kan laten afkopen. Dit is een stevige verbetering ten opzichte van het onderhandelaarsakkoord.

Ondertekening op 9 juli
Met deze verbetering hebben we, zo blijkt uit de reacties tijdens de ledenraadpleging, voldoende draagvlak om het akkoord te tekenen. Dankzij jullie steun hebben we het maximale uit de onderhandelingen kunnen halen. Er zal daarom geen ledenraadpleging meer volgen. Wij gaan donderdag 9 juli het akkoord ondertekenen.

Lees hier het akkoord: Overgangsmaatregel SB-55 definitief akkoord

Als u vragen heeft, kunt u terecht bij de VPW (info@vpwnet.com)

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Reacties staat uit voor Definitief akkoord bereikt over overgangsregeling SBF55