VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Op het DGO-overleg van 19 november jl. zijn o.a. de RWS-onderwerpen “Overdrachtskwartier”en “Roosterproblemen” besproken

Posted by vpwadmin op 20 november 2014

Ten aanzien van het onderwerp overdrachtskwartier, is na bespreking vastgesteld dat de tijd die gemoeid is met de overdracht als werktijd wordt bepaald. Er is discussie over de wijze waarop de verloning van deze werktijd zal/dient plaats te vinden. Ook is er discussie of deze werktijd in aanmerking moet worden genomen als werktijd in de zin van de ATW. Tenslotte is gesproken over de registratie van deze werktijd en is door RWS aangegeven dat de huidige werktijd niet kan worden geregistreerd. Omdat de bonden zich gaan beraden over deze feiten is er nog geen advies door het DGO verstrekt. Afgesproken is dat een advies uiterlijk 2 december a.s. zal worden aangeboden.

Het onderwerp roosterproblemen is nadrukkelijk besproken. Er is door RWS en het DGO een nadere toelichting verstrekt over de diverse wederzijdse standpunten. Deze standpunten hebben nog niet geleidt tot overeenstemming en besloten is om het technisch overleg voort te zetten. Met name was er geen eenduidige informatie over het draagvlak van de thans aangeboden roosters bij de medewerkers. Het DGO heeft aangegeven dat de toetsing van de roosters plaats dient te vinden door de OR van het betreffende dienstonderdeel (in dit geval VWM). De roosters zullen naast de toetsing op wet- en regelgeving, tevens ook worden getoetst op draagvlak bij de medewerkers. Ook heeft het DGO aangegeven de OR hierbij te adviseren en te ondersteunen. RWS heeft aangegeven groot belang te hechten aan een goede communicatie met OR en DGO en heeft voorgesteld om de communicatie zoveel mogelijk rechtstreeks te laten plaatsvinden teneinde misverstanden te vermijden.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: