Overleg met de Ondernemingsraad VWM over de roosters.

Op dinsdag 11 november heeft een afvaardiging van de vakorganisaties (Mick Bleijerveld en Paul van Es) een informatief overleg gehad met de Ondernemingsraad van VWM.
Onderwerp van overleg was de toepassing van de Leidraad en de bevoegdheden van de OR in het kader van de Wet Ondernemingsraden. Met name ging de discussie erover wie bevoegd is om de roosters binnen VWM goed te keuren, de OR van VWM of de GOR van RWS.
Mick en Paul hebben toegelicht dat de Leidraad een samenvatting is van de regelgeving op het gebied van roosteren.

De feitelijke omschrijving van de onderwerpen in de Leidraad is vastgelegd in wet- en regelgeving, waardoor de Leidraad geen op zich zelf staande regeling is. De verwijzing in de Leidraad, dat deze leidraad een collectieve regeling is als bedoeld in artikel 1:4 lid 1 van de Arbeidstijdenwet, is in dit verband slechts indicatief (richtinggevend).
De samenvatting van de regelgeving, zoals omschreven in de Leidraad, is correct weergegeven en dient als basis te worden toegepast bij beoordeling van de roosters door de OR.
Omdat in de Leidraad wordt gedefinieerd dat een planeenheid het laagste niveau is waarop voor een groep medewerkers een rooster wordt gemaakt, is bijgevolg de OR die bij deze planeenheid betrokken is bevoegd om het betreffende rooster te beoordelen. In dit geval gaat het dus om de OR van VWM.

De OR van VWM geeft aan tot op dit moment slechts ongeveer 34% van de betreffende roosters te hebben ontvangen en in deze roosters een aantal onvolkomenheden te hebben geconstateerd die in tegenspraak zijn met de Leidraad. Goedkeuring van deze roosters, is gezien bovenstaande uitgangspunten en verantwoordelijkheden discutabel.
De vakbonden hebben naar aanleiding van de problemen met het samenstellen van de roosters een brief gestuurd naar de DG van RWS met het verzoek tot overleg.
Dit overleg tussen vakbonden en de DG zal plaatsvinden op donderdag 13 november. In dit overleg zullen de ervaringen en opmerkingen van de OR VWM ook worden meegenomen.