VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Besluit inzake functiewaarderingen RWS-VWM

Posted by vpwadmin op 28 augustus 2014

Naar aanleiding van het advies over de waardering van een 10-tal opgedragen functies binnen VWM, heeft de HID van VWM een advies over deze waardering ter besluitvorming aan de DG van RWS gezonden.

Op 21 augustus jl. heeft de DG bevestigd in te stemmen met dit advies en aan de HID van VWM verzocht om dit besluit uit te voeren en de betrokken medewerkers te informeren.

Namens de HID is op 28 augustus jl. aan de betrokken medewerkers per email medegedeeld dat deze medewerkers geen op naam gestelde brief inzake dit besluit zullen ontvangen.

Het betreffende besluit is tot een Besluit van Algemene Strekking verklaard waardoor persoonlijke beschikkingen niet noodzakelijk zijn.

De VPW is van mening dat deze besluitvorming zeer afwijkend is van de tot nu  toe van kracht zijnde besluitvorming, waarbij dergelijke besluiten in de vorm van een persoonlijke beschikking worden overhandigd.

De VPW is thans aan het onderzoeken of er voldoende procedurele rechtvaardiging aanwezig is om bovenstaande besluiten in de vorm van een Besluit van Algemene Strekking uit te voeren. Tevens wordt onderzocht of deze maatregel niet op voorhand aan het DGO ter instemming had moeten worden voorgelegd .

Vooralsnog is er sprake van een besluit waarbij er recht bestaat om bezwaargronden in te dienen. De bezwaartermijn bedraagt 6 weken en vangt aan op 28 augustus 2014.

Indien er leden van de VPW bezwaar tegen deze functiewaardering willen aantekenen dan worden deze leden verzocht om dit kenbaar te maken (bij voorkeur per email) bij het secretariaat van de VPW.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: