VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Overeenstemming over invoering leidraad Roosterperspectief

Posted by vpwadmin op 15 juli 2011

De afgelopen maanden is er binnen RWS veel overleg geweest over de leidraad roosterperspectief. Met de leidraad roosterperspectief wilde RWS komen tot een éénduidige toepassing van alle regels, rechten en plichten rondom roosters en vergoedingen.

Omdat dit onderwerp veel van onze leden rechtstreeks raakt, hebben wij eerst drie bijeenkomsten georganiseerd waarin we met onze leden hebben gesproken over de concept leidraad. Tijdens deze bijeenkomsten is er veel commentaar gekomen op het voorstel.

Als vakbond hebben we dit commentaar ter harte genomen en zijn we met de werkgever gaan onderhandelen over een leidraad waarmee onze achterban mee uit de voeten kan.

Omdat wij als vakbond niet gaan over roosters en aanverwante zaken, maar over de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, zijn veel van de onderwerpen in de leidraad geen onderwerp van overleg met de bonden, maar met de medezeggenschap. Over deze punten, zoals de 15 minuten overgavetijd en het inroosteren van een maximaal aantal nachtdiensten, konden wij dan ook niet onderhandelen met de werkgever. We hebben de werkgever wel duidelijk gemaakt dat deze punten serieus genomen moeten worden om de leidraad tot een succes te maken.

Na de drie bijeenkomsten is onze onderhandelaar, Peter Wulms, met de opstellers van de leidraad gaan onderhandelen over een aantal wijzigingen. Daarna is de leidraad behandeld in het Departementaal Georganiseerd Overleg, waar we overeenstemming hebben bereikt.

Over een aantal punten die door de achterban aan ons zijn meegegeven, hebben we stevige discussies gevoerd met de werkgever. Dit heeft geleid tot begrip over en weer, maar niet tot wijziging van de leidraad. De belangrijkste reden daarvoor is dat beide kanten niet hard konden maken dat bepaalde keuzes in de leidraad tot problemen zouden leiden. Daarom hebben we besloten om een stevige evaluatie van de leidraad te houden. Dan komen alle punten weer op de overlegtafel, maar dan voorzien van feitelijke informatie over de gevolgen van de keuzes die nu zijn gemaakt. Op dat moment kunnen we opnieuw in overleg over mogelijke wijzigingen van de leidraad.

Naast de evaluatiepunten hebben we de werkgever ervan weten te overtuigen dat aanpassing van de leidraad op een aantal andere punten nodig is. Met deze aanpassingen en de harde evaluatie-afspraken hebben wij een acceptabel resultaat behaald. Het is nu van groot belang dat u de komende tijd uw ervaringen met de toepassing van de leidraad aan ons meldt. Wij kunnen dan na de evaluatie met de werkgever in overleg over mogelijke verbetering van de leidraad.

Arbeidsvoorwaardelijke gevolgen

In de huidige praktijk is er sprake van verschillen in verloning voor hetzelfde werk. De leidraad schrijft een éénduidige wijze van verloning voor. De invoering van de leidraad betekent dus voor een aantal medewerkers dat er iets gaat veranderen in hun arbeidsvoorwaarden.

De VPW wil overgangsafspraken maken om negatieve gevolgen van de overgang op te vangen. Ook de werkgever is bereid daar goede afspraken over te maken. Het overleg over de overgangsregeling vindt na de zomer plaats.

Resultaat van het overleg over de leidraad

Algemene punten

Wij hebben aangegeven dat de invoering van de leidraad niet gebruikt mag worden als bezuinigingsoperatie. Ook moet RWS haar personeelsbezetting op orde hebben. Nu zie je soms dat personeelstekorten deels worden opgelost met extra arbeidsvoorwaarden. Die extra arbeidsvoorwaarden gaan verdwijnen, omdat ze volgens het ARAR niet toegekend mogen worden. Daarbij hoort volgens ons dan ook dat de personeelsbezetting op orde is of dat de taakuitvoering wordt aangepast aan de beschikbare bezetting.

De afgelopen maanden zagen we her en der dat leidinggevenden hun eigen invulling gaven aan de leidraad. Dat vinden we niet acceptabel.

Bij RWS speelt al enige tijd de discussie over een vaste TOD. Deze discussie staat los van invoering van de leidraad. Over eventuele invoering van een vaste TOD voor heel RWS worden, los van de leidraad, afspraken gemaakt in het DGO.

De werkgever heeft deze algemene punten onderschreven.

Inhoudelijke punten

De leidraad kan de indruk wekken dat RWS-breed één rooster wordt opgelegd. Dat is niet het geval. De leidraad geeft randvoorwaarden waarbinnen een rooster kan worden gemaakt. De werkgever moet met de OR overeenstemming bereiken over een rooster dat binnen deze randvoorwaarden tot stand komt.

Wij hebben aandacht gevraagd voor het risico dat er gestuurd wordt op het inplannen van niet-TOD uren op vakantie- en verlofdagen. Wij nemen dit als evaluatiepunt mee.

Door het draaien van bijvoorbeeld een nachtdienst tijdens een reservedienst kan het voorkomen dat je in een bepaalde periode te weinig uren draait. Deze uren moeten ergens worden ingehaald. Wij hebben aangegeven dat dit gedurende het hele jaar mogelijk moet zijn, omdat het Rijk een jaarurensystematiek kent voor het bepalen van het aantal te werken uren. Bovendien kunnen deze tekorturen niet zonder instemming van de medewerker worden afgeboekt van de opgebouwde overuren en verlofuren.

Over de roostervrije dagen is discussie ontstaan. Wij wilden dat een roostervrije dag betekent dat iemand 24 uur vrij is. RWS betoogde dat de huidige situatie is dat er vanaf 21.00 uur kan worden gewerkt op een roostervrije dag. Deze situatie willen ze voortzetten. Hier zijn we niet uitgekomen en dit onderwerp nemen we daarom mee in de evaluatie.

Hetzelfde geldt voor het aantal arbeidsuren op cursusdagen. Wij vinden dat alle uren die aan de cursus worden besteed, arbeidsuren zijn. RWS geeft aan dat het vaak voorkomt dat een cursus korter duurt dan de roostertijd, waardoor er een voordeel voor de medewerker ontstaat. Daar waar in sommige gevallen de cursusduur langer is dan de roostertijd, valt dat weg tegen het voordeel dat een cursusdag korter is dan de roosterdag. Ook dit onderwerp komt terug in de evaluatie.

Over de vraag of reistijd naar een cursus werktijd is of niet, zijn we het ook niet eens geworden. RWS stelt zich op het standpunt dat reizen buiten je normale rooster geen werktijd is. Hier wordt binnen het Rijk verschillend mee omgegaan. We hebben ervoor gekozen om de huidige praktijk voort te zetten, maar om in de evaluatie te kijken in welke mate er gereisd worden buiten roostertijd.

In het voorstel stond een bepaling die uitbreiding van de arbeidsduur praktisch onmogelijk maakte. Deze bepaling is verwijderd. Voor een verzoek tot uitbreiding van de arbeidsduur gelden de normale rijksregels.

In het voorstel stond de suggestie dat het mogelijk is om de ATW te overtreden. Dit is uiteraard niet mogelijk. De tekst is aangepast.

Ten slotte heeft RWS toegezegd dat de gemiddelde TOD van iemand die medezeggenschapswerk verricht niet substantieel zal afwijken van de gemiddelde TOD van zijn of haar collega. Dit willen we natuurlijk in de evaluatie ook controleren.

Evaluatie

In augustus gaan we afspraken maken over de precieze evaluatiecriteria. Deze gaan we uiteraard publiceren. Wij vragen u dan om ons te informeren over (problemen bij) de dagelijkse toepassing van de leidraad, zodat wij de juiste informatie hebben om het overleg te kunnen voeren over mogelijke verbeteringen van de leidraad Roosterperspectief.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: