VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Roosterperspectief en anders werken

Posted by vpwadmin op 23 juni 2011

 Bij Rijkswaterstaat wordt in het kader van een uniforme werkwijze bij het samenstellen van de roosters een Leidraad samengesteld. Deze leidraad, genoemd “Leidraad Roosterdiensten”, is samengesteld door een werkgroep waarin diverse deskundigen en medewerkers van RWS hebben deelgenomen. Omdat de onderwerpen die in deze leidraad zijn opgenomen veel overeenkomsten vertoonden met de eerder gepresenteerde 15-punten brief, heeft de VPW besloten om een ledenraadpleging te organiseren. Met name was dit van belang omdat de leidraad zeer binnenkort aan het DGO zou worden aangeboden ter besluitvorming. De VPW heeft drie bijeenkomsten georganiseerd die door tientallen leden zijn bezocht.

Tijdens deze ledenraadpleging is vastgesteld dat er veel onduidelijkheid bestond bij de medewerkers over de inhoud en de status van de leidraad. Ondanks uitgebreide communicatie van RWS heeft dit niet geresulteerd in voldoende duidelijkheid en draagvlak.

Ook was duidelijk dat de beschikbare informatie niet bij een ieder eenduidig beschikbaar was. Diverse versies van de leidraad deden de ronde en onduidelijk was welke versie nu de meest recente was. Ook was onduidelijk of de GOW-RWS nu wel of niet had ingestemd met deze leidraad. De leden hebben tijdens de bijeenkomsten diverse vragen gesteld en toelichting gekregen. Zonder in detail op al deze vragen in te gaan, was de overheersende mening van de medewerkers dat de leidraad een forse wijziging van het huidige roosterbeleid betekende. Diverse toegepaste regeling, niet formele regelingen, zullen worden beëindigd.

Na inventarisatie van alle vragen hebben Paul van Es en Peter Wulms , onze bezoldigde bestuurder, het overleg binnen het DGO voorbereidt. Onderdeel van deze voorbereiding was een intensief informeel overleg met leden van de werkgroep en vertegenwoordigers van de staf DG. Uiteindelijk is het resultaat geweest dat er een herziene versie van de leidraad is samengesteld waarin veel positieve wijzigingen zijn aangebracht. Met name opmerkingen, wensen en vragen die tijdens de bijeenkomsten met de leden zijn verzameld waren de basis voor deze wijzigingen. Het DGO-overleg heeft plaatsgevonden op 16 juni jl. en overeengekomen is dat de leidraad is goedgekeurd door het DGO. Daarnaast is in het DGO afgesproken dat eventuele negatieve inkomenseffecten als gevolg van de toepassing van de leidraad, separaat zullen worden besproken en besloten.

Vastgesteld  mag worden dat de informatie die is verstrekt tijdens de bijeenkomsten, een goede bijdrage hebben geleverd aan een gewijzigde leidraad. De definitieve versie van de leidraad is als bijlage beschikbaar.

 Leidraad Roosteren Definitief ter instemming v1.0 14-6-2011

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: