VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

10 mei bijeenkomst VPW over de Leidraad Roosterperspectief Rijkswaterstaat!

Posted by vpwadmin op 13 april 2011

Enige tijd geleden is er binnen Rijkswaterstaat de behoefte ontstaan om over te gaan tot uniforme toepassing van de regelgeving. Hiertoe is een zogenaamde 15-punten brief samengesteld waarin is omschreven op welke wijze deze uniforme toepassing van de regelgeving kan worden uitgevoerd. Deze 15-punten brief heeft tot veel commotie geleid bij de medewerkers van Rijkswaterstaat omdat de inhoud van deze brief overwegend nadelige invloed op de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers tot gevolg had. Om deze reden hebben zowel de Groep Ondernemingsraad van Rijkswaterstaat  (GOR) als het Georganiseerd Departementaal Overleg (DGO) het standpunt ingenomen dat de inhoud van deze 15-punten brief moest worden besproken. Dit overleg heeft niet plaatsgevonden waardoor er uiteindelijk geen invulling is gegeven aan de diverse punten in deze brief.

Recent is er een nieuw plan verschenen met de naam “Leidraad Roosterperspectief Rijkswaterstaat”.

Rijkswaterstaat hecht zeer veel waarde aan gedrag en heeft daarvoor kernwaarden geformuleerd die van toepassing zijn op elke Rijkswaterstaat medewerker. De kernwaarden zijn: resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer en ondernemend. Medewerkers vormen dé doorslaggevende factor binnen Rijkswaterstaat. Alleen met goede medewerkers die hart voor het werk hebben kan Rijkswaterstaat haar maatschappelijke kerntaak vervullen (citaat).

Onder andere op basis van dit uitgangspunt, is de leidraad samengesteld. Na beoordeling van deze leidraad is gebleken dat er opvallend veel overeenkomsten zijn met de eerder verschenen 15-punten brief. Aangezien overleg over de 15-punten brief niet heeft plaatsgevonden, heeft de VPW besloten om met de betrokken medewerkers in overleg te gaan om informatie uit te wisselen. Dit is van groot belang om het DGO te voorzien van de juiste argumenten en om discussie over dit onderwerp op, voor de betrokken medewerkers belangrijke punten, te kunnen voeren. Dit overleg zal plaatsvinden vóór besluitvorming in het DGO, voorzien in juni 2011. De VPW zal hier het initiatief nemen en een drietal bijeenkomsten organiseren waarin medewerkers die in roosterdiensten werkzaam zijn worden geïnformeerd. Deze bijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor niet leden van de VPW. Immers, de VPW wil zo goed mogelijke informatie verkrijgen en daarvoor zo veel mogelijk betrokken medewerkers benaderen en informeren.

In deze informatiebijeenkomsten zullen met name de rechtspositionele aspecten van de Leidraad roosterperspectief worden besproken.  Voor de volledigheid, de invoering van de onderdelen van de leidraad roosterperspectief is een bedrijfsmatige- en organisatorische aangelegenheid. Hierover voert de GOR overleg met de bestuurder.  Het DGO zal zich vooral richten op de inko­menseffecten en de overgangsmaatregelen. Duidelijk is, dat een goede informatie-uitwisseling tijdens de bijeenkomsten van essentieel belang is om de besluitvorming binnen het DGO zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Via de website van de VPW wordt u geïnformeerd over de data en locatie van deze bijeenkomsten.

De eerste bijeenkomst is vooralsnog gepland op 10 mei 2011 tusen 10.00 – 12.00  te Dordrecht.

RWS waterdistrict Merwede en Maas

Van Leeuwenhoekweg 20, 3316 AV Dordrecht.

De leden van de VPW die werkzaam zijn in roosterdienst worden van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst te bezoeken. Ook niet leden van de VPW zijn van harte welkom. Wel wordt verzocht om u aan te melden bij het secretariaat van de VPW (bij voorkeur per e-mail info@vpwnet.com)

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: