VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

DGO bespreekt 15-punten brief van RWS teams SBB

Posted by vpwadmin op 12 december 2009

Binnen Rijkswaterstaat hebben de districtshoofden van de teams Scheepvaart en Begeleiding besloten om uniformering van de regelgeving te bewerkstelligen. Uitgangspunt hierbij zijn de beleidsregels die in Roovur zijn vastgelegd.

Hiertoe is een zogenaamde 15-punten brief samengesteld en aan de medewerkers aangeboden. Diverse leden hebben aan de vakorganisatie VPW verzocht om de in deze 15-punten brief beschreven onderwerpen op arbeidrechtelijke en – voorwaardelijke aspecten te beoordelen. Dit is inmiddels uitgevoerd en er is vastgesteld dat op een aantal punten er redenen zijn om deze 15-punten brief te bespreken met het georganiseerd overleg binnen Verkeer en Waterstaat (DGO). Deze bespreking heeft donderdag 10 december plaatsgevonden. De vakorganisaties hebben de voorzitter van het DGO om nadere toelichting verzocht. Hierbij bleek dat deze 15-punten brief niet bekend was binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ook de vertegenwoordiger van de staf DG van RWS was niet op de hoogte van deze brief en werkwijze. Vastgesteld is dat er naar wordt gestreefd om een uniforme werkwijze binnen RWS te bewerkstellingen waarbij het ongewenst is dat dergelijke acties en informatie niet RWS breed zijn gecommuniceerd en besloten. Dit zorgt voor veel onrust en onduidelijkheid bij de betrokken medewerkers. Daarbij zijn de vakbonden van mening dat er ingeval van discussies en/of aanpassingen aan de rechtspositie van de medewerkers worden voorgesteld dit besproken dient te worden in het DGO. Aan de voorzitter is gevraagd om RWS uiterste terughoudendheid te laten betrachten bij het uitvoeren van de onderwerpen in de 15-punten brief aangezien het DGO zich nadrukkelijk op de inhoud wil beraden.

Advertenties

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers liken dit: