VPW

Vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  • Over VPW

  • Archief

  • Advertenties

Tevredenheid overheidspersoneel neemt af

Posted by vpwadmin op 19 augustus 2006

Zaterdag, 19 augustus 2006

In de afgelopen jaren is de tevredenheid onder het overheidspersoneel over het werk af­ge­nomen. Het per­centage tevreden ambtenaren daalde van 77% in 2003 naar 72% in 2005. In de daaraan voorafgaande jaren nam de tevredenheid juist toe. Er is dus sprake van een omslag.

Ook al blijft een ruime meerderheid van de ambtenaren tevreden met hun baan, overheidswerkgevers die­nen waak­zaam te zijn. In de nabije toekomst is vanwege de ver­grijzing veel nieuw perso­neel nodig en overheids­werkgevers zullen met de markt moeten concurreren om goed op­ge­leid perso­neel.

De daling van de tevredenheid onder het overheidspersoneel blijkt uit het Personeels- en Mobiliteits­on­der­zoek van het ministerie van Binnenlandse Za­ken en Koninkrijksrelaties dat dit voorjaar is gehouden. Aan dit onder­zoek hebben ruim 48 duizend ambtenaren mee­ge­werkt.

Tevredenheid neemt af in alle overheidssectoren

De daling van de tevredenheid deed zich in alle over­heidssectoren voor. De daling was het sterkst bij de waterschappen, defensie en politie (-10%, -9% respectievelijk -9%). Maar ook in het hoger beroepsonderwijs was spra­ke van een forse terugval van de tevredenheid (-7%).

De tevredenheid over het werk verschilt aanzienlijk tussen de overheidssectoren. Het minst tevreden is het defensiepersoneel (65%) en het meest tevreden is het personeel bij de rechterlijke macht (85%). Dit beeld is niet nieuw, want al jaren is de tevredenheid bij de­fensie relatief laag en bij de rechterlijke macht relatief hoog. Ook bij de provincies en in het primair on­derwijs zijn ambtenaren meer tevreden dan gemiddeld (beide 77%). Juist minder te­vre­den dan gemiddeld is het personeel in het beroepsonderwijs en de volwassenen­edu­ca­tie (67%).

Tevredenheid over vrijwel alle aspecten van het werk neemt af

Over vrijwel alle as­pec­ten van het werk zijn ambtenaren nu minder tevreden dan twee jaar ge­leden. Het sterkst daalde de tevredenheid over de primaire ar­beids­voor­waar­den en de wijze waarop de organisatie wordt geleid (beide -5%). Een op­vallende uit­zondering vor­men de secundaire arbeidsvoorwaarden. De te­vre­denheid hier­over steeg aanzienlijk (+11%), hoewel een wijziging in de vraagstelling hierbij een rol kan hebben ge­speeld. Dit is opvallend, omdat in deze periode de prepensioenregeling is vervangen door de levens­loopregeling.

Opvallend is dat de veranderingen in tevredenheid over de verschillende aspecten van het werk maar gering zijn ten opzichte van de verschillen in tevredenheid tussen de ver­schillende aspecten. Maar liefst 84% van de ambtenaren is tevreden over hun relatie met collega’s, terwijl slechts 30% tevreden is over de wijze waarop de organisatie wordt ge­leid. Het overgrote deel van het overheidspersoneel is ook tevreden over de inhoud van het werk en de mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid (beide 83%). Andere aspecten die laag scoren zijn de loopbaanontwikkelingsmogelijkheden en de informa­tie­voorziening en communicatie binnen de organisatie (beide 34%). Opvallend is dat slechts 45% van het personeel tevreden is over de primaire arbeidsvoorwaarden. Over de secun­daire arbeidsvoorwaarden is men meer tevreden (65%).

(bron: Ministerie van BZK)

Advertenties

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

 
%d bloggers liken dit: